GENEL BİLGİLER

VAKFIN AMAÇLARI

Madde 3- Bu vakfın amacı, Ardahan Üniversitesinin yaşamasına, fiziksel ve akademik olarak gelişmesine, bilimsel verimliliğinin artmasına, mali kaynaklarının güçlenmesine yardımcı olmak için maddi/manevi ve finansal destek sağlamak üzere,

3.1-Üniversiteye bağlı kurulmuş veya kurulacak fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile yerli ve yabancı tüm kamu hizmet birimlerinin ve mahalli idare organlarının, sivil toplum birimlerinin yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve ekipmanlarının geliştirilmesine yönelik her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri ortaklaşa yapmak ve geliştirmek,

3.2-Akademik ve idari personelin, öğrencilerin, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi desteği sağlamak,

3.3-Bilimsel araştırma ve tesislerine yardım etmek, öğretim üyesi teminine çalışmak. Üniversitesinin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine katkıda bulunmak için her türlü faaliyette bulunmak,

3.4-Bölgesel kalkınmayı sağlamak için Üniversite ile bölge halkı arasında köprü kurmak, üniversitenin öncülüğünde bilimsel konuların bölge halkının gündemine ve iş hayatına girmesi için gerekli zemini oluşturmaya çalışmak,

3.5-Eğitim, sağlık, çevre ve bilimsel araştırma konularında çalışan kuruluşlar ile bu sahalarda yetenekli kişilerin çalışmalarını teşvik etmek ve bizzat bu tür çalışmaları başlatmak, yürütmek, yaymak ve bu suretle toplumda bilimsel, ekonomik kültürel ve sosyal hizmetlerin geliştirilip yayılması için gerekli görebilecekleri her türlü girişim ve tasarrufta bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakfın faaliyet konuları aşağıda belirtildiği gibidir:

4.1- Öğrenim için maddi olanaktan yoksun yetenekli ve çalışkan öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında eğitim ve öğretim imkânları sağlamak, yükseköğretime girişteki ve derslerindeki başarı düzeyleri dikkate alınarak burslar ve ödüller vermek.

4.2- Her düzeyde eğitim ve öğretim veren okullar ve yörenin gereksinimleri de dikkate alınarak ortaöğretim ve yükseköğretim için temel ve uygulamalı hazırlık ve mesleki eğitim kursları açmak; bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yapılmakta olanları desteklemek. Üniversiteye, fakültelere, araştırma merkezlerine, enstitülere ve diğer hizmet organlarına; araştırma, geliştirme, uygulama projeleri temin etmek, gerektiğinde bu projelerin ilk maliyetlerini finanse etmek, projelerle ilgili çeşitli gereksinimleri karşılamak.

4.3- Ardahan Üniversitesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yurtiçinde ve dışında yapacakları uzmanlık ve araştırma çalışmalarını desteklemek ve maddi katkıda bulunmak.

Nitelikli öğretim elemanlarının yurtiçinden ve yurtdışından teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek, öğretim elemanlarının araştırma, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik etmek, yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmelerine yönelik destekler vermek, akademik ve idari personele önceden belirlenmiş performanslarına bağlı olarak ödüller vermek.

4.4- Vakfın amacına yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlar ile teknoloji ve ekonomi konularında yapılan araştırma ve buluşlarla insanlık yararına yapılan hizmetleri özendirmek ve ödüllendirmek. Üniversiteye bağlı üniversite bünyesinde kurulmuş veya kurulacak fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerine ve organlarına her türlü araç, gereç, finansman ve eleman sağlamak, gerektiğinde bunların bakım, onarım ve ücret giderlerini karşılamak.

4.5- Yerli ve yabancı üniversiteler, mesleki kuruluşları, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan tüzel ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak Ardahan Üniversitesine yardım ve desteklerini sağlamak. Yurtiçinden ve dışından seminer, konferans, bilimsel çalışma vb. faaliyetlerde bulunmak üzere davet edilmiş bilim adamlarının masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak.

Kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi, konser, yarışma, toplantı, fuar gibi toplu ve yaygın, süreli veya süresiz yurtiçi ve yurtdışı bilimsel, mesleki, öğretim ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, yurtdışında bu tip çalışmalara katılımı sağlamak ve desteklemek.

4.6- Vakfın amacı ve hizmeti konularına yönelik broşür, bülten, dergi, gazete, katalog, ders notu ve kitap yayımlamak; konferans, panel, sempozyum, açıkoturum, forum, sergi, seminer ve bilimsel toplantılar için gerekli çalışmalar yapmak. Bedelli veya bedelsiz, süreli veya süresiz yayınlar yapmak, üniversite yayınlarını desteklemek, Ardahan Üniversitesi yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak, eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, araştırma sonuçlarını basın-yayın, çoğaltma faaliyeti yapmak.

Üniversite kütüphanesine, kitaplıklarına, her türlü araç gereç ve insan gücü yardımı yapmak; bakım onarım ve yenileme, yerleşme giderlerini karşılamak için maddi imkânlar sağlamak.

4.7- Vakfa gelir sağlayacak iktisadi, ticari ve endüstriyel işletmelerle yardımlaşma sandıkları, ortaklıklar ve şirketler kurmak.

4.8- Vakfın amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ve mütevelli heyetin bildireceği diğer faaliyetlerde bulunmak.